Үйл ажиллагаа

2020

Thursday, 23.01.2020

“Экстейншиний арга зүй - сургагч багшийн сургалт”

ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний бүтцийг бэхжүүлэх, бодлого, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор ХХААХҮЯ-наас 2019 онд ХААҮШУОНТ-ийг тус яамны харъяа улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын статустайгаар шинэчлэн байгуулж, аймгуудын ХХААГ-т нэвтрүүлэх үйлчилгээ хариуцсан орон тоог сэргээн бий болгосноос гадна “Хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх үйлчилгээний тухай хууль”-ийн төслийг 2020 онд багтаан УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөжээ. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний хүний нөөцийн чадавхийг аймгийн төвшинд бэхжүүлэх зорилгоор “Хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх үйлчилгээний сургагч багш бэлтгэх” сургалтыг Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл”, ХААҮШУОНТ хамтран 2019 оны 10-р сард зохион байгуулж, 12 аймгийн мэргэжилтнүүдийг хамруулсан.

Read more …