Тогтвортой хөрс ашиглалт чиглэлээр үйл ажиллагаа

2020

Thursday, 22.10.2020

“Тариаланчдад мэргэжлийн суурь, ахисан шатны мэдлэг олгох сургалтын бүтэц, агуулга, зохион байгуулалт” сэдэвт хэлэлцүүлэг

Монгол орны хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарт тулгамдаж байгаа гол асуудлуудын нэг нь тариаланчдыг мэдлэгжүүлэх, чадавхжуулах асуудал юм. Хэдийгээр МСҮТ, ХААИС зэрэг боловсролын байгууллагууд хөдөө аж ахуйн техник машин механизмын инженер, агрономч зэрэг мэргэжлүүдээр залуу боловсон хүчин бэлдэж  байгаа хэдий ч төгсөгчдийн ур чадвар сул, практик туршлага дутмаг байдгаас гадна төгсөгчид нь төгссөн мэргэжлээрээ салбартаа ажиллахгүй байгаа дүр зураг ажиглагдаж байна. Түүнчлэн, тариалангийн аж ахуйн нэгжүүдийн ажиллагсад, аж ахуйн нэгжийн эзэд өөрсдөө мэргэжлийн бус, ондоо салбараас орж ирсэн байх нь элбэг тохиолддог.

Read more …

Tuesday, 21.07.2020

“Хүнсний ногооны аж ахуй эрхлэх зохистой дадал” сургалтыг баруун бүсийн тариалан эрхлэгчдэд зориулан амжилттай зохион байгууллаа

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл өндөр хөгжсөн улс орнуудад газар тариалангийн үйлдвэрлэл, ялангуяа жимс жимсгэнэ, хүнсний ногооны анхан шатны үйлдвэрлэлд “Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал”/ХААЗД/ нэвтрүүлэх замаар ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангуулж байна. НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаа “ХААЗД гэдэг нь эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах замаар эрүүл, аюулгүй, хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, баримтжуулах цогц арга хэмжээ юм” гэж тодорхойлжээ.

Read more …